MustLive ASCII BW

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????777777????????????????????77??????????????77777777????????????????????????????????????????????????????????????????????????????777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????777777777777777777????????777777????????777777CCCC$$$$$$CC77777777??????????????????????????????????????????????????????????????????????7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????777777CCCCCCCC$$$$CCCCCCCCCCCC$$$$$$CCCCCCCC$$$$HHOOOOQQQQQQOOHH$$CCCCCCCC7777????????????????????????????????????????????????????????????????77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77CCCC$$$$HHHHOOOOOOOOHHHHOOOOQQQQOOOOOOOOOOQQQQQQNNNNNNNNNNNNQQOOOOHHHHHH$$CC7777????????????????????????????????????????????????????????????77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77CC$$$$$$OOOOOOQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQOO$$CC77????7777????????????????????????????????????????????????????????????????777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77??77$$HHHHOOQQQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQHH$$CCCC7777????77??????????????????????????????????????????????????????????777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7777$$OOQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQOOHH$$CC77??????????????????????????????????????????????????????????????777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77??CC$$OONNNNQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQQQHHCC????????????????????????????????????????????????????????????????7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7777CCCCHHQQQQNNNNQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQHHCC777777????????????????????????????????????????????????????????????777777777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77CC$$OOQQNNNNNNQQQQNNQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQQQOO$$77????????????????????????????????????????????????????????????????77777777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77CC$$HHQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOHHCCCC7777????????????????????????????????????????????????????????77777777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77CC$$HHQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQOOHHHHCC7777????????????????????????????????????????????????????77777777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77CCHHOOQQNNNNQQQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQOO$$CC7777777777????????????????????777777????????77777777????7777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77CCHHQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQOOHH$$CC7777??????????????????????777777??????7777777777????7777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7777$$HHQQNNNNQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQOOHH$$CC77??????????????????????77777777777777777777????7777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????>>??????????????>>??????????CC$$OOQQNNNNQQQQQQNNQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQOOHHCC77????????????????????7777777777777777????????7777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????>>>>????????????????????77$$HHQQQQQQNNNNQQQQQQNNQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQQQOO$$77????77??????????????777777777777??????????7777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????>>>>77$$OOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNNNNNQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQHHCC????77????????????????777777??????????????7777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77??77CCOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNNNNNNNQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQHHCC77??????????????????????????????????????7777777777777777777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77CCHHOOQQQQQQQQQQQQQQQQOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNQQQQQQNNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNNNNNNNQQQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQHHCC??????????????????????????????????????7777777777777777777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????????????????>>>>>>????????????????7777OOOOQQQQQQOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQOOQQQQOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNNNNNQQQQQQQQQQQQNNNNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQHHCC??????????????77??????????????????????????????77????777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????>>>>>>>>>>>>????>>??????>>??CCHHOOOOQQQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOOOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOOOOOOQQQQQQQQNNNNNNNNNNNNQQOO$$7777??????????????????????????????????????????77????777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????????>>>>????>>>>????>>????????CCHHQQQQOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQOOOOOOOOOOHHHHOOOOOOQQQQNNNNNNNNNNNNQQOO$$77??????????????????????????????????????????77????777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????????>>>>??????????????????>>>>77$$OOOOQQOOOOHHHHHHHHHHHHOOOOOOHHOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOQQOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOQQQQNNNNNNNNQQQQOO$$77????????????????????????????????????????77????777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????????>>>>>>??????????>>>>????>>??CCOOQQOOOOOOHHHHHHHHOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQOOOOOOOOOOOOHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$HHOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOQQNNNNNNNNNNQQQQOO$$7777????????????????????????????????????77????777777777777777777777777777777
????????????????????????????????????????>>>>>>>>??????>>>>>>??????77CCHHOOOOHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQOOOOOOOOHHHHHHHH$$$$$$$$CCCC$$$$$$HHHHOOOOHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$HHHHOOQQQQQQQQNNNNNNNNQQOO$$CC77??????????????????????????????????77????777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????77CCHHOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$HHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHH$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$HHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$HHHHOOQQQQQQQQNNNNNNNNQQOOHHCC??????????????????????????????????77????777777777777777777777777777777
??????????????????????????????????????>>>>>>>>>>????????????7777HHHHOOQQOOHHHHOOHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCC777777777777777777777777CCCCCC$$$$$$HHOOOOHHHHHHHHHHHHHH$$$$CCCCCC77777777????777777CCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHOOOOQQQQQQQQNNNNNNQQOO$$77????????????????????????????????77????777777777777777777777777777777
????????????????????????>>>>????????>>>>>>>>>>????>>>>>>??77CCHHQQOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$CCCCCCCCCC777777??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????7777CCCC$$$$$$HHHHHH$$$$CCCC7777????????????>>>>??????777777CCCCCCCC$$$$CCCCCC$$$$$$$$$$HHHHHHOOQQQQQQQQNNQQQQQQQQHHCC??????????????????????????????????????????????????777777777777777777
????????????????????????>>>>??????>>>>>>>>>>>>>>>>????>>>>77$$OOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$CCCCCC777777????????>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>??????7777CCCCCCCCCCCC77????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????777777CCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$HHHHOOOOQQQQQQNNNNNNNNQQOO$$CC77??????????????????????????????????????????????777777777777777777
????????????????????????>>>>????>>>>>>??????>>>>>>????>>??CCOOOOHHOOOOOOOOOOHHHHHHHH$$$$$$CCCCCC777777??????>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>??????7777777777????>>>>>>!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>????777777??77777777CCCC$$$$$$$$HHHHOOOOQQQQNNNNNNNNQQQQOOOO$$CC77??????????????????????????????????????????777777777777777777
????????????????????????>>>>????>>>>>>??????>>>>??????77$$OOOOOOHHOOOOOOHHHHHHHHHHHH$$CCCC77777777??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>??????????>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>????????>>????77777777CCCC$$$$$$HHHHOOOOQQQQQQNNNNNNQQQQQQOOHHCC??????????????????????????????????????????777777777777777777
????????????????????????>>>>????>>>>>>>>??????????>>??$$OOOOOOHHHHHHOOHHHHHHHHHHHH$$CCCC7777??????????>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>!!>>>>>>>>??????>>????????777777CCCC$$$$$$HHHHOOOOQQQQNNNNNNNNNNNNNNOO$$77????????????????????????????????????????????77777777777777
????????????????????????>>>>????>>>>>>>>>>??????????CCOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$CC777777??????????>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>??????????777777CCCC$$$$HHHHOOOOQQNNNNNNNNNNNNNNQQHHCC77????????????????????????????????????????????777777777777
>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>??????>>>>>>>>>>??????CCHHOOHH$$$$HHHHHHHHHHHHHHHH$$CCCC77????????>>??>>>>>>>>>>>>!!>>>>!!!!>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????7777CCCC$$$$$$HHOOOOQQNNNNNNNNNNNNQQOO$$77??????????????????????????????????????????????7777777777
>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>??????>>>>>>>>>>????CCHHOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$CC77????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>??????????7777CCCCCC$$HHHHOOOOQQQQNNNNNNNNNNQQOOCC??????????????????????????????????????????????7777777777
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$CC7777??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>????????7777CCCCCC$$$$HHOOOOQQNNNNNNNNNNNNQQHHCC77????????????????????????????????????????????77777777
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$CCCC77??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>????????77777777CCCC$$HHOOOOQQQQNNNNNNNNNNQQOO$$77????????????????????????????????????????????77777777
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$HHHHHHOOOOHHHHHHHHHHHHHH$$CC77??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>????????????77777777CC$$HHOOOOQQNNNNNNNNNNNNQQOOCC77????????????????????????????????????????????7777??
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??>>>>>>>>>>??77$$HHHHHHOOOOHHHHOOOOHHHHHH$$CC77??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????7777CC$$HHHHOOQQQQQQNNNNNNNNNNQQHHCC??????????????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??>>>>>>>>>>??77$$HHOOOOOOHHHHHHOOOOHHHH$$CC7777??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????77CC$$HHOOOOQQQQNNNNNNNNNNNNOO$$77????????????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77CC$$OOOOOOOOHHHHOOOOOOHHHH$$CC7777??????>>??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!>>>>>>>>>>>>>>????????????????77CC$$$$HHOOQQQQQQNNNNNNNNNNQQOOCC77??????????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CC$$HHOOOOOOOOHHHHOOOOOOHHHH$$CC7777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!>>>>>>>>>>>>>>????????????????7777CCCC$$HHOOQQQQNNNNNNNNNNNNQQHHCC????????????????????????????????????????????77
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77$$HHOOOOOOOOOOOOHHOOOOOOHHHH$$CC7777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????77CCCC$$HHOOOOQQNNNNNNNNNNNNQQOO$$77??????????????????????????????????????????77
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CCHHHHOOOOHHOOOOOOOOOOOOOOHHHH$$CC7777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????777777CC$$HHOOOOQQQQQQNNNNNNNNNNQQHH7777??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$HHHHOOOOHHOOOOOOOOOOOOHHHH$$$$CC7777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????777777CCCC$$HHOOOOQQQQNNNNNNNNNNQQHHCC77??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77CCHHOOOOOOHHHHOOOOOOOOOOOOHHHH$$$$CC7777??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>>>>>>>>>>>????????????????777777CCCC$$HHHHOOOOQQQQQQQQNNNNQQOO$$77??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$HHOOOOHHHHHHOOOOOOOOOOHHHHHH$$CCCC7777??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????777777CCCC$$$$HHOOOOOOQQQQQQNNNNQQQQHHCC??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$HHOOOOHHHHHHOOOOOOOOHHHHHH$$$$CCCC7777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????777777CCCC$$$$HHHHOOOOQQQQQQQQNNQQQQOOCC77????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CCHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHH$$$$CCCC7777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>!!>>>>>>>>>>??????????????77777777CCCC$$$$HHHHHHOOOOOOQQQQQQQQQQOO$$77????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$HHOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHH$$$$CCCC7777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????77777777CCCC$$$$HHHHHHOOOOOOQQQQQQQQQQQQHHCC77??????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHH$$$$CCCC7777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????77777777CCCCCC$$$$HHHHHHOOOOOOOOQQQQQQQQQQOO$$77??77??????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CCHHOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHH$$$$CC7777??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????77777777CCCC$$$$HHHHHHHHOOOOOOOOOOQQQQQQQQOOHHCC77??????????????????77????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CCHHOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHH$$CCCC7777??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????77777777CCCC$$$$HHHHOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQQQOOHHCC77????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CCHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHH$$$$CC777777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????77777777CCCC$$$$HHHHOOOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQOOHHCC77????????????????????????????????77??
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77CCHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHH$$CCCC777777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????77777777CCCC$$HHHHOOOOOOQQQQQQOOOOOOQQQQQQOOHH$$77????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77CCHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHH$$CC77777777??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????77777777CCCC$$HHHHOOOOOOQQQQQQOOOOOOQQOOOOOOOO$$77????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$HHOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHH$$$$CC777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????77777777CCCC$$HHOOOOQQOOQQOOQQOOOOOOOOOOOOOOOO$$77????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77$$HHHHOOOOOOOOOOOOOOOOHHHH$$CCCCCC7777????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????77777777CCCC$$HHOOOOQQQQOOOOQQQQOOOOOOOOOOQQOO$$77????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77$$HHHHOOOOOOOOOOOOOOOOHHHH$$CCCC777777????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????77777777CCCC$$HHOOOOQQQQOOOOQQQQQQOOOOOOOOQQOOHHCC??????????????????77????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CC$$HHHHOOOOOOOOOOOOOOHHHH$$CCCC7777??????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????77777777777777CC$$HHOOQQQQQQOOOOOOQQOOQQQQQQQQOOHHCC????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CC$$HHHHOOOOOOOOOOOOOOHH$$CCCC777777??????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????77777777777777CC$$HHOOQQQQQQQQOOOOQQOOQQQQQQQQOOHHCC????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CC$$HHHHOOOOOOOOOOOOHHHH$$CC777777????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????777777777777777777CC$$HHOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOOHHCC77??????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CCHHHHHHOOOOOOOOOOOOHH$$CC777777????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>>>>>>>>>>>????????????????777777777777777777CC$$$$OOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOOHHCC77??????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CCHHHHHHOOOOOOOOOOHHHH$$CC7777??????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>??????????????77777777777777777777CC$$HHOOQQQQQQQQQQQQNNQQQQQQOOHHCC77??????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CC$$HHHHOOOOOOOOOOHH$$CC777777??????????7777??????????????>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>??????????????77777777777777777777CCCCHHOOQQQQQQQQQQQQNNQQQQQQOOHHCC77??????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77$$HHHHOOOOOOOOOOHH$$CC7777????????????7777??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>????????????77777777777777777777CCCC$$HHQQQQQQQQQQQQNNQQQQQQOOHHCC77??????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77$$HHHHOOOOOOOOHHHH$$CC77??????????????7777??????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????77777777777777777777CCCC$$HHQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOOHHCC????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$HHHHHHOOOOOOHHHHCC777777777777777777777777????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!>>>>>>>>>>!!>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>>>>>>>!!>>>>>>>>>>>>>>??????????777777777777777777777777CC$$OOQQNNNNNNNNNNQQQQQQOO$$7777??????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CC$$HHHHHHOOOOHHHH$$CC7777777777????????????????????????????77??????????????>>????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????777777777777777777777777CC$$HHQQNNNNNNNNNNQQQQQQOO$$77????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CCHHHHHHOOOOOOHHHH$$CC777777777777????????????????????????7777777777777777777777777777777777777777????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>!!>>!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>????????????>>>>??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????77777777777777777777CCCC$$HHQQQQNNNNNNNNQQQQQQOO$$77????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CCHHOOOOOOOOHHHHHH$$CC77777777777777??????????????7777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$CCCC7777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!>>>>>>>>>>>>??????????????????????????????>>>>??????????????????????????????77777777777777777777CCCCCCHHQQQQNNNNNNNNQQQQQQOO$$77????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CCHHHHOOOOOOHHHHHH$$77777777777777??????????777777777777CCCCCCCCCC$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$CCCC7777??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>>>>>>>>>????????????77777777CCCCCC777777777777777777????????????????????????77777777777777777777CCCCCCHHQQNNNNNNNNNNQQQQQQOO$$77????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CC$$HHOOOOOOHHHHHH$$777777777777??????77777777CCCCCCCCCCCC$$$$CC$$$$HHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHH$$$$CC77777777777777??????????????>>>>>>>>>>????????777777777777CCCCCC$$$$HH$$$$$$$$CCCCCC$$CC77777777777777????????????777777777777777777CCCCCCHHQQNNNNNNNNNNQQQQOOHH$$77????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$HHHHOOOOHHHHHHCC7777777777??77777777CCCC$$$$$$CC$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHH$$$$CCCC7777CCCCCC7777??????????>>>>>>??????7777777777CC77CC$$$$$$HHHHOOOOOOOOOOHHHHHHHH$$$$CCCCCCCC77777777??????????777777CCCCCCCCCCCCCC$$HHQQNNNNNNNNNNQQQQOOHHCC??????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$HHHHOOOOHHHHHHCC77??7777??777777CCCC$$HHHH$$$$$$$$HHHHHHHHHHOOOOOOOOHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHH$$$$CC77CCCC$$CCCC7777??????????>>????7777777777CCCCCCCC$$$$HHHHHHOOOOOOOOQQQQOOOOOOOOOOHH$$$$$$CCCCCCCC7777??????77777777CCCCCCCCCCCCCCCCHHQQNNNNNNQQNNNNQQQQHHCC??????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>77CCHHHHOOOOHHHHHH$$77??777777777777CC$$HHHHHH$$$$$$HHHHHHHHHHOOOOHHHHHHHH$$$$$$HHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOHH$$$$CCCCCCCCCCCCCC77????????????????777777CCCCCCCCCC$$$$HHHHOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQQQOOOOOOOOHHHH$$$$$$$$$$$$CCCC7777777777CCCCCCCCCCCCCC$$HHQQNNNNNNNNNNQQQQQQHH77??????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CCHHHHOOHHHHHHHHCC77??777777777777CC$$HHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHOOOOOOOOHHHHHH$$$$$$$$$$CCCC77????????????????7777CCCCCCCC$$$$HHHHHHOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQQQQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCC$$HHOONNNNNNNNNNQQQQQQHH77??????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77$$OOHHHHHHHHHHCC77777777777777CCCC$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$CC7777????????????????7777CCCCCC$$$$$$HHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHH$$CCCCCCCCCCCCCCHHOONNNNNNNNNNQQQQOO$$77??????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>77$$OOHHHHHHHH$$CC77777777777777CCCC$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC777777CCCCCC$$$$HHHHHHOOOOOOOOOOOOHH$$$$$$HH$$$$$$$$$$CC7777??????>>>>>>????7777CCCC$$$$$$HHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQOOHH$$CCCCCCCCCCCC$$OOQQNNNNNNNNQQQQOO$$77??????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>77$$HHHHHHHHHH$$CC77777777777777CCCCCCCCCCCCCCCC777777777777CCCCCCCCCC$$$$$$CC$$$$$$HHOOOOOOQQQQQQOOOOHHHHHH$$$$$$$$$$CC77????>>>>>>>>>>>>????77CCCC$$$$HHHHHHHHHHOOOOOOQQQQQQQQOOOOHHHH$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOHHOOOOOOOOOOOOHH$$CCCCCCCCCC$$OOQQNNNNNNNNNNQQOO$$77??????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CCHHHHHHHHHHCC777777777777777777CCCCCCCC77CC7777777777CCCCCC$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCC$$$$HHHHOOOOQQQQQQOOHHHH$$$$$$$$CCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>??7777CC$$$$HHHHHHHHOOOOQQQQQQQQQQQQQQOOOOHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHOOOOOOHH$$CCCCCCCCCC$$HHQQNNNNQQNNQQQQOO$$77??????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CC$$HHHHHH$$CC777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$CC$$$$$$$$$$HH$$$$HHHHOOOOQQOOHHHHHH$$$$$$CC7777????>>>>>>!!>>>>>>????77CC$$$$HHHHOOOOQQQQQQQQQQQQOOOOOOOOHHHHHHHHHH$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$HHHHHH$$CCCCCCCCCC$$HHQQQQQQQQQQQQQQHHCC????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>??77$$HHHHHH$$CC7777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$HHHHOOHH$$$$CC$$HHOOQQOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOHH$$$$$$CC7777??????>>>>>>>>>>>>>>??77CC$$$$HHHHQQQQQQQQQQOOOOHHOOHHHH$$CCCCCC$$HHHHHHHHHH$$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$HH$$$$CCCCCCCCCC$$HHQQQQQQQQQQQQOO$$77??>>????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CCHHHHHH$$77????7777??7777777777CCCCCCCCCCCC$$HHOOOOHH$$$$$$HHHHHHQQQQQQQQHH$$OONNQQHH$$HHHHHHHH$$$$HHHHHH$$$$CCCC77????????>>>>!!!!>>>>??7777CCCC$$HHOOOOOOOOOOHHHHOOOOOOOOOOOOHHHH$$CC$$CC$$HHOOOOHH$$CCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$CCCCCCCCCC$$HHOOQQQQQQQQQQOOCC??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CC$$HHHH$$77????7777777777777777CCCCCCCC$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOQQQQQQOOHHOOQQQQHHCCCC$$HHHH$$$$CCCC$$$$$$CCCC77??????>>>>>>!!!!>>>>??7777CC$$$$HHHHHHHHHHHHOOOOHHHHOONNNNQQOOOOOOQQHHHH$$$$HHHHOOOOHH$$$$CCCCCCCCCCCC$$$$$$CCCCCCCCCCCC$$$$HHQQQQQQQQQQHHCC??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????CC$$HHHHCC77????777777777777777777CCCCCC$$$$HHHHHHHHOOOOOOHH$$$$$$HHOOOOOOQQQQOOOOOO$$7777CC$$HHHH$$CC77$$CCCCCCCC7777????>>>>!!!!>>>>>>??77CCCC$$$$$$$$$$$$HHHHHHHH$$CCHHNNNNQQOOOOQQNNQQQQOOHH$$$$HHOOOOOOHH$$$$CCCCCCCC$$$$$$CCCCCCCCCCCCCC$$HHOOQQQQQQQQHHCC??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77??777777CC$$$$$$CC77????777777777777777777CCCCCCCC$$$$$$$$HHHHOOHH$$CC77CCHHOOOOOOQQNNQQOOHH$$????77CC$$$$$$CCCCCCCCCCCCCC7777??>>>>>>>>>>>>>>>>??77CCCCCCCCCCCCCC$$HHHH$$CCCCCCHHQQQQQQNNNNQQNNNNQQQQOOOOHHHHHHQQOOOOHH$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$OOQQQQQQOOHH77??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>>>>>>>????????77CCCC$$HH$$CC7777??????777777777777777777CCCCCCCCCC$$$$HHHHHH$$$$CC7777$$HHOOOOQQQQOOHH$$77>>????7777CCCCCCCC7777CCCCCC7777??>>>>>>>>>>>>>>>>??77CCCCCCCCCCCCCC$$$$$$CC777777$$QQQQQQNNNNQQQQQQOOOOOOQQQQOOOOQQOOOOHHHH$$$$$$CCCCCCCCCCCCCC77CCCCCCCC$$HHQQQQQQOOHH77??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>>>>>??7777??????77CC$$HH$$CC7777????????777777????77777777CC7777CCCC$$$$HHHH$$$$CC777777CC$$OOOOHHHH$$CC??>>77????7777CCCCCC777777CCCC7777??>>>>>>>>>>>>>>>>??77777777CCCCCCCCCC7777777777??77HHQQQQNNQQQQQQQQHH$$$$OOQQQQQQOOHHHHHHHH$$$$CCCCCCCCCCCCCC7777CCCCCCCC$$HHOOQQQQOO$$77??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77CC77????77CC$$HH$$CC??7777??????????????????7777777777777777CCCC$$$$$$CCCC77777777CC$$$$$$CCCC77????7777777777777777777777CCCC7777??>>>>>>>>>>>>>>>>??77777777777777CC777777777777??77$$OOQQQQQQQQQQHH$$CC$$HHOOOOOOHHHH$$$$$$$$$$CCCCCC77777777777777CCCCCCCCHHOOQQOOOO$$77??????????????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CC$$CC??????77CC$$$$CC????77??????????????????????????7777777777CCCCCC$$CCCC7777777777777777????7777????77777777777777CC7777CCCC77????>>>>>>>>>>>>>>>>??7777CC777777777777CCCC7777777777CC$$HHHHOOOOHHCCCCCC$$$$HHOOOOOOHH$$$$$$$$CCCCCCCC77777777777777CCCCCCCCHHOOQQOOOO$$77????7777??????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CCHH$$7777??77CC$$CC77??????????????????????????????????????7777CCCCCCCCCCCCCC7777CCCC77777777777777777777CC777777777777777777777777????>>>>>>>>>>>>????77777777CCCC77777777777777777777CCCCCCCCCCCCCC77CCCC$$$$$$HHHH$$$$CCCCCCCCCC777777777777777777777777CCCC$$OOQQOOHH$$77777777777777??????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CC$$$$CC777777CC$$CCCC??????????????????????????????????????77777777CCCCCCCC77777777CC777777777777777777777777????777777777777777777????>>>>>>>>>>>>????7777777777777777777777CC777777CCCCCCCCCC777777CCCCCC$$$$$$$$$$$$CCCC77CCCC77777777777777777777777777CCCC$$OOOOOOHHCC7777777777777777????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>77$$$$$$CC77CCCC$$CC77??????????????????????????????????????????777777777777777777777777777777777777777777????????777777777777777777????>>>>>>>>>>>>??7777777777777777????7777CCCCCC77CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC777777777777777777777777777777777777CCCC$$OOOOHH$$77????7777CCCC7777????????>>??????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>77$$$$$$CCCCCC$$$$CC7777??????????????????????>>>>>>>>????????????????7777777777777777777777777777777777??????????777777777777777777????>>>>>>>>>>>>??7777777777777777??????7777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC777777??7777????????????77777777777777CCCC$$HHOOHH$$77????77CCCC$$$$77????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??CC$$$$CCCCCC$$$$CC777777????????????????>>>>>>>>>>>>????????????????????????777777??????????????????????>>>>??77777777??7777777777????>>>>>>>>>>????77777777??777777??????????777777CCCCCCCC77777777CCCC7777777777777777????????????????????77777777777777CCCC$$HHHHHHCC77??77CC$$HHOOHHCC????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>!!!!>>!!>>>>>>??CC$$CCCCCCCC$$$$CC777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????>>>>>>>>>>>>>>????7777??????77777777??????>>>>>>>>>>????7777777777??7777??????>>????????777777777777777777777777777777??77????????????????????????777777777777CCCC$$HHHH$$CC7777CC$$OOQQOOHHCC????????????????????????????
>>>>>>>>!!!!!!!!>>!!>>>>!!??CC$$CCCCCCCCCCCC7777????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????77??77777777??????>>>>>>>>>>????7777777777????????????????>>>>>>????????7777777777777777??????????????????????????????????777777777777CCCC$$HHHH$$CCCC$$HHHHOOQQOO$$77????????????????????????????
>>>>>>>>!!!!!!!!>>!!>>>>!!>>CC$$$$CCCCCCCCCC7777????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????777777777777??????>>>>>>>>>>????7777777777??????????????????>>>>>>>>????????????????????????????????????????????????????????7777777777CCCC$$HHHHHH$$$$HHOOOOOOOOHH$$77????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>>>??77CCCCCC77CCCCCC7777????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????777777??????>>>>>>>>>>????7777777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??>>??????????????????????????77777777CCCCCCCCHHOOHHHHHHHHHHHHHHHH$$CC77????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>>>>>77CCCC777777CCCC7777????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????777777??????>>>>>>>>>>??????77777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????77777777CCCCCC$$HHOOHHHH$$$$HHHHHH$$CCCC77????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>>>>>77CCCC777777CCCC77??7777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????77777777??????>>>>>>>>>>>>????77777777??????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????77777777CCCCCC$$HHOOHH$$$$$$$$$$$$$$CC77??????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>>>>>??CC77777777CCCC77777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????77777777????>>>>>>>>>>>>>>??????777777??????>>>>>>??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????77777777CCCCCC$$$$HH$$$$CCCCCCCCCCCCCC77??????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>??7777777777CCCC77777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????777777??????>>>>>>>>>>>>>>??????77777777????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????7777777777CCCCCC$$$$CCCC7777CCCCCCCC7777??????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>>>>>??77777777CCCCCCCC77777777??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????777777??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77777777????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????7777777777CCCCCC$$$$CC77777777CCCC777777??????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>>>>>??77777777CCCCCCCC77777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????777777????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????777777????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????7777777777CCCCCCCCCCCC77777777CCCCCC777777??????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!!!!!>>??77777777CCCCCCCC7777777777??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>>>!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????7777??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????7777??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????7777777777CCCCCCCCCCCCCC777777CCCC777777????>>??????>>??????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>!!>>??777777CCCCCC$$CCCC7777??????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>>>>>????????7777??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????777777????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????77777777CCCCCCCCCCCCCCCC7777777777777777????????????>>??????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>!!>>>>??777777CCCC$$CCCC777777??77????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????77??????>>>>>>>>>>>>!!>>>>!!>>>>>>??????777777??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????77777777CCCCCCCCCCCCCCCC777777CC77777777????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!>>>>??777777CC$$$$$$CC777777777777??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????7777??????>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!>>>>????????7777??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????7777777777CCCCCCCCCCCCCCCC777777CC777777??????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>??777777CC$$$$CCCC777777777777????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????7777??????>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!>>>>>>??????7777??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????7777777777CCCCCCCCCCCCCCCC77777777777777????>>>>??????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>777777CCCC$$CC7777777777777777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77777777????>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>??????7777??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????777777777777CCCCCCCCCCCCCCCC777777777777??????>>>>??????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>>>777777CCCC$$CC7777777777777777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????7777777777????>>>>!!!!!!""!!!!!!!!!!>>????7777777777????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????777777777777CCCCCCCCCCCCCC777777777777????????>>>>??????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!!!>>??7777CCCCCCCCCC77777777777777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>??77777777777777??>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>??777777777777????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????7777777777CCCCCCCCCCCC77777777777777????????????>>>>????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!!!>>????7777CCCCCCCC77777777777777??????77????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>??7777777777777777??>>!!>>!!!!!!!!!!>>>>????7777CC77777777????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????777777777777CCCCCCCC7777777777????7777??????>>>>????>>>>>>????????????????????
>>>>!!!!!!!!>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!>>??777777CC$$$$CC7777777777??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>??77777777CCCC77777777??>>>>>>>>!!!!>>>>??7777CCCCCCCC777777??>>>>>>>>>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????77777777CCCCCCCCCC77777777????????77????????????????????????????????????????
>>!!!!!!!!!!!!>>>>!!!!!!!!!!!!!!>>??777777CC$$$$CC7777777777??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>??7777777777CCCCCC7777??>>>>>>>>>>>>>>????77CCCCCCCCCCCC7777??>>>>>>>>>>!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????77777777CCCCCCCCCC77777777??????7777????????????????????????????????????????
>>!!!!!!!!!!!!>>>>!!!!!!!!!!!!!!>>??777777CC$$$$CCCC777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>??777777CCCC$$HH$$CC77????>>??????>>??7777CCCC$$CCCC77777777????>>>>>>>>>>!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????77777777CCCCCCCCCC77777777??????77??????????????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>??777777CCCC$$CCCC777777????77??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>??777777CCCC$$OOQQOOHH$$7777????????????77CCHHHHHHHH$$CC77777777??>>>>!!!!>>!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????77777777CCCCCCCCCC777777??????7777????>>????????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>??77777777CCCCCC77777777777777??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>??777777CCCCHHOOQQQQOOHHCC77777777777777CC$$QQQQQQQQHH$$CC777777??>>>>!!!!>>!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????777777CCCCCCCCCCCCCC7777????7777????>>>>????????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>??77????77CCCC77777777777777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>7777CCCCCC$$HHOOOOOOHH$$CCCCCC7777CCCC$$HHQQQQQQQQOOHH$$CCCC77>>>>>>!!!!>>!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????77777777CCCCCCCCCCCCCC777777777777????>>??????????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>????????7777CC77777777777777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>??CCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCC$$HHHHHHHHHHHHHHHH$$CCCC??>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????77777777CCCCCCCCCCCC77777777777777??>>>>??>>??????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>????777777CCCC7777777777????????????????>>>>????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>??CC$$$$$$$$$$$$CCCC$$$$$$$$$$CCCC$$$$$$$$$$CCCCCC$$$$$$$$CC??>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????77777777CCCCCCCCCCCC7777777777CC77??>>????>>??????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>??77777777CC7777777777??????????????>>>>>>????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>??7777CCCC$$$$$$$$CC$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCC777777CCCC$$$$CC77??>>>>>>>>>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????7777777777CCCCCCCC7777??7777777777????>>>>>>>>????????????>>>>??????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>??77777777CC7777777777????????????????>>>>????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>????777777CCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$CCCC7777777777CCCCCC77????>>>>>>>>>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????7777777777CCCCCCCCCC777777777777????>>>>>>>>>>??>>????????>>>>??????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??77777777CC7777777777????????????????>>>>????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????777777CCCCCC$$$$CCCC$$$$$$CCCC7777777777777777????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????7777777777CCCCCCCCCC7777777777????>>>>>>>>??????>>>>??????>>>>??????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!??77777777777777777777??????????????????>>??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????777777CCCC$$CCCCCCCCCCCC777777777777777777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????77777777CCCCCCCCCCCCCCCCCC7777????>>>>>>????????>>>>>>??????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>77777777777777777777??????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????77777777CCCCCCCC77CCCCCC77777777777777CC777777????>>??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????77777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC77????>>>>>>??????????>>>>>>????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>??777777CC7777777777??77??????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????7777777777CCCC777777777777777777777777CCCC77777777??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????77777777777777CCCCCCCCCCCC7777CCCC77????>>>>>>????>>>>????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>????7777CCCCCC777777????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????77CC77CCCCCC777777777777777777777777CCCCCCCCCCCC77??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????77777777777777CCCCCCCCCCCCCC77CCCC7777??>>>>>>>>??>>>>>>????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!>>>>????77CCCCCC7777??????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????>>????????7777CCCCCCCCCCCC7777777777777777777777CCCCCCCCCCCCCC77??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????7777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC7777>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>????77777777777777??7777????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????777777CCCCCCCCCCCC77777777CC77????7777CCCCCCCCCCCCCC$$CC7777??????????>>??????????>>>>??????????>>>>??????????????7777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCC77????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>????????7777777777????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??>>>>??????????7777777777CCCCCCCC$$CCCCCC7777777777??????7777CCCCCCCCCC$$$$$$CCCC77777777??????????????????????????>>>>>>????????????????77777777777777CCCCCCCC$$CCCCCC77????>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>!!>>>>>>??7777777777??????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????777777777777CCCCCCCCCCCC$$$$CCCC777777??????????7777CCCCCCCCCC$$$$$$CCCCCC777777777777??????????????????>>>>>>>>????????????????77777777777777CCCCCCCCCCCCCC7777??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>????77??7777????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>??????????777777777777CCCCCCCCCCCCCCCC$$$$CCCC7777??????>>>>>>??7777CCCCCC$$$$HH$$$$CCCCCCCCCC777777777777????????????>>>>>>>>????????????????777777777777CCCCCCCCCCCC7777????>>>>??>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>!!!!!!>>!!!!>>>>??77??7777????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>??????????7777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$CCCC77????>>>>>>>>>>>>??777777CC$$HHHH$$CC$$$$CCCCCCCCCCCC7777777777??????????>>>>>>????????????????777777777777CCCCCCCCCC77??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>!!!!!!!!!!>>??????7777??????????????????????>>>>>>>>>>>>????????????7777CCCCCCCCCC$$CCCCCCCCCCCC$$$$$$$$CCCC77????>>>>>>>>>>>>????7777CC$$HH$$$$CC$$$$$$$$$$$$$$CCCCCC77777777??????????????????????????????777777777777CCCCCCCCCC77??>>>>>>??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>!!!!!!!!>>????777777????????????????????>>>>>>>>>>>>>>??????????7777CCCCCCCC$$$$$$$$$$CCCCCCCC$$$$$$$$$$$$CC7777777777777777777777CC$$HHHH$$$$$$$$$$$$$$$$HH$$$$CCCCCCCCCC7777????????????????????????????777777777777CCCCCCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>????777777????????????????????>>>>>>>>????>>>>??????7777CCCCCCCC$$$$HHHH$$$$CCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$HHHH$$$$$$$$HHHHHHHHOOHH$$$$CCCCCCCCCC7777????????????????????????77777777777777CCCCCC7777>>>>>>>>>>>>>>??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????>>
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>??77777777??????????????????????????????????????????77CCCCCC$$$$HHHHHHHH$$CCCC$$$$$$HHHHHH$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$HHHHHHHH$$$$HHOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$CCCCCC77????????????????????????????77777777CCCCCCCCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>>>>>>>>>>>????>>>>????????>>
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>??77777777????????????????????????????????????7777777777CC$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHOOOOOOHHOOOOOOOOOOOOOOOOHHHH$$$$CCCC7777??????????????????????77??77777777CCCCCCCCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????>>>>>>>>>>????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>????77777777??????????????????????????????????77777777CC$$$$HHOOOOOOOOOOOOHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQOOOOHH$$CCCCCC77????????????????????777777777777CCCCCCCCCCCC77>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????>>>>>>????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>??77777777??????????????????????>>>>>>??????777777CCCC$$HHHHOOOOOOHHHHHHHH$$CCCCCC777777777777777777777777777777777777CCCCCC$$$$$$HHHHOOOOOOOOOOQQOOOOHH$$CCCC7777????????????????????777777777777CCCCCCCCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>????777777????????????????????>>>>>>>>??????777777CCCCCC$$$$$$$$CCCCCCCCCCCC77777777777777????????????????????????7777777777CCCCCCCCCCCC$$$$$$HHHHOOOOHH$$CCCC7777????????????????????777777777777CCCCCCCCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>!!!!>>>>??77777777????????????????>>>>>>>>????????777777CCCCCC7777777777777777777777777777777777????????????????????????????7777777777777777777777CCCCCC$$$$$$$$CCCC77????????????????????777777777777CCCCCCCCCCCC77>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>!!!!>>>>??77777777????????????????>>>>>>??????????777777777777????????????????????????????????????????????????????????????????????7777777777777777777777CCCCCCCC777777????????????????????777777777777CCCCCCCCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>!!!!>>>>??77777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>????7777??????>>>>>>????>>>>????????????????????????????????????????????????????????????77????????????????777777??????????????????????????777777777777CCCCCCCCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>!!!!>>>>>>>>????77777777777777????>>>>>>????>>>>>>>>????????>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????777777777777CCCCCCCCCCCC??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>!!>>>>>>>>>>??77777777777777??????????????>>>>>>>>????????>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????????????777777777777777777????????????????????????????????>>??????????????????????????????777777777777CCCCCCCCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77777777777777????????????????>>>>??????????>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????77777777777777777777777777????????????????????????????>>>>>>>>??????????????????????????777777777777CCCCCCCCCC??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77777777777777??????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????7777777777777777777777??????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????777777777777CCCCCCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????777777777777????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????????7777????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????7777777777777777CCCC$$CC77>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77777777777777????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????7777777777777777CCCCCC$$77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77777777777777777777??????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????7777777777777777CCCCCC$$CC??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>????>>>>??????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????7777777777777777777777????????????????>>>>????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????77777777777777CCCCCCCC$$77>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>????>>>>??????????
!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????777777777777777777777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????777777777777CCCC77CC$$$$CC>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>>>>>>>??????????
!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77777777777777777777777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????77777777777777CCCCCCCCCCCC77>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>??????????????????
!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??7777777777777777777777777777??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????77777777777777CCCCCCCC$$CC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>??????????????????
!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????777777777777777777777777777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????777777777777CCCCCCCC$$CC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>??????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77777777777777777777777777777777??????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????77??7777777777CCCCCCCC$$$$CC??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>>>>>>>??????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????777777777777777777777777777777777777??????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????7777??7777777777CCCCCCCC$$CC??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>>>>>>>>>????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>7777777777777777777777777777777777777777??????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????77777777777777CCCCCCCC$$CC77>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>>>??????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>777777777777777777777777777777777777777777????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????77777777777777CCCCCCCC$$$$CC??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>??????????????????
!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??777777777777777777777777CCCCCCCC777777777777????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!>>>>>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????>>????????????77777777CCCCCCCC$$$$$$CC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>??????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????CC7777777777777777777777CCCCCCCC7777777777??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!>>>>>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????77777777CCCCCCCC$$$$$$$$$$CC??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>??????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77CCCC777777777777777777CCCCCCCCCCCC7777777777????????????>>>>>>>>>>>>??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????77777777CCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>??????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77CCCCCC7777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCC77777777??????????????>>>>>>>>??????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????>>>>>>????????????????77777777CCCC$$$$$$$$$$$$HH$$HHHHCC??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????>>>>??????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??77CC$$CC77777777CC77CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC7777777777??????????????>>??????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????>>>>????????????????777777CCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHH$$77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????>>>>>>??????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77CC$$CC77777777CC77CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC77777777????????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????777777CCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHCC??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????>>>>??????????>>>>>>??????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????77CC$$CC777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC777777777777????????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????777777CCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHH$$77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????>>>>>>??????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????77CC$$$$CC777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC7777777777??????????????????????????????>>>>>>??????????????????>>>>>>>>??????>>??????????????77777777CCCC$$$$$$$$$$HHHH$$$$$$$$HHHHHHHH$$77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????>>>>>>??????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????77CC$$$$CC777777CCCC77777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC77777777777777????????????????????????????????????????????????????????????????????77??????777777CCCC$$$$$$$$$$HHHHHHHHHH$$HHHHHHOOOOHH$$CC??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????>>>>>>????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????77CC$$$$CC777777CCCC77777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC7777777777777777777777????????????????????????????????????????????????????????777777??7777CCCCCCCC$$$$$$HHHHHHHHHHHHHH$$$$HHOOQQOOHH$$CC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????>>>>>>????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????7777CC$$$$CC777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC777777777777777777777777??????7777??????????????????????7777777777777777777777777777CCCC$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHH$$$$HHOOQQQQHH$$$$77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????7777CC$$$$CC777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777CCCCCCCC$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$HHOOQQQQHH$$$$7777??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????7777CCCC$$CC777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC77CCCCCCCCCC7777777777777777777777777777777777777777777777777777CCCCCCCCCC$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$HHOONNQQHH$$$$CC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????77777777CC$$CC777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC7777777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$HHQQNNQQHH$$$$CC77????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????77777777CC$$CC777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$CCCCCCCC$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$CCCC$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$HHOONNNNOOHH$$CCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????>>>>>>????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????77777777CC$$$$777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$HHQQNNNNOOHH$$CCCC77??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????>>>>>>????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????77777777??7777777777777777$$$$CC77777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$OOQQNNNNQQHH$$CCCC77????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????77777777777777777777777777$$$$CC7777777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOQQNNNNQQHH$$CCCC7777??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????777777777777??7777????777777CC$$CC777777777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OONNNNNNQQHH$$CC777777??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????
>>>>>>>>>>??????????????????????7777777777777777????????????7777CC$$CC777777??777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$CCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$CCCC$$$$HHOONNNNQQOOHH$$CC777777????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????
>>>>>>>>????????????????????????77777777777777??????????????7777CCCCCC777777??777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$CCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$CCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$CCCC$$$$HHOONNNNQQOOHH$$CC77777777??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????
>>>>????????????????????????7777777777777777????????????????????77CCCC777777??777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$CCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$CCCCCCCC$$$$$$OOQQNNQQOOHH$$CC77777777??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????
????????????????????????????????777777777777????????????????????77CCCC777777??777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCC$$CC$$OOQQQQQQOOHH$$CC77777777??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????????????
????????????????????????????????777777777777????????????????????77CCCC777777??77????777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCC$$CC$$OOQQQQQQOOHH$$CC77CCCC77????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????
????????????????????????????????????77????????????????????????????77CC777777??77????7777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCC$$HHHHQQQQQQOOHH$$CC7777CCCC77??????>>??>>>>>>>>>>>>>>??????????????>>>>>>>>>>??????????????????????????
????????????????????????????????????77????????????????????????????7777777777????????777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$CC$$CCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$HHOOQQQQOOHH$$CC7777CCCC7777??????????>>>>>>>>>>>>>>>>????????????>>>>>>>>??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????77777777????????7777????777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$HHOOOOQQOOHH$$CC7777CCCC7777777777????????>>>>>>>>>>>>????????????>>>>>>????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????77777777????????????????77777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCC777777CCCCCC$$$$HHHHOOQQOOHH$$CC7777CCCCCC777777777777????????>>>>????????????????>>>>??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????77777777??????????????????777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCC77777777CCCCCC$$$$$$$$OOOOOOHH$$CC7777CCCCCC7777777777777777??????????????>>>>????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????777777????????????????????777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCC77777777777777CCCC$$$$$$$$HHOOOOHH$$CC7777CCCCCC777777777777777777777777??????>>>>>>>>>>??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????777777??????????????????????7777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCC7777777777777777CCCC$$$$$$$$HHQQOOHH$$CC7777CCCCCC77777777777777777777777777????????>>>>>>??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????>>??777777????????????????????????77777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCC777777777777777777CCCC$$$$$$$$HHQQQQHH$$CC7777CCCCCC77CCCC777777777777777777777777????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????>>>>??????????????777777??????????????????????777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC777777777777777777CCCC$$$$$$$$HHOOOOHH$$CC777777CCCCCCCC777777777777777777777777777777??????????????????????????????????>>>>??
??????????????????????????????????????????????????????>>>>??????>>??????77777777??????????????????????7777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CCCCCCCCCCCCCCCC7777777777777777777777CCCC$$$$$$$$HHOOOOHH$$77777777CCCCCCCC77777777777777777777777777777777??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????>>>>????>>????????777777????????????????????????7777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$$$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC7777777777777777777777777777CCCC$$$$$$CC$$HHHHHHCC77777777CCCCCCCC77777777777777777777777777777777777777??????????????>>????????????????
????????????????????????????????????????????????????????>>>>????>>>>>>????77777777????????????????????????7777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC777777777777777777777777777777CCCC$$$$CCCC$$HHHH$$CC77777777CCCCCC77777777777777777777777777777777777777777777??????????>>>>??????????????
????????????????????????????????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>??????777777??????????????????????????7777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC77777777777777777777777777777777CCCCCCCCCCCC$$HHHH$$CC77777777CCCCCC777777777777777777777777777777777777777777777777????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>??????777777????????????????????????77777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC7777777777777777777777777777777777CCCCCCCCCCCCCC$$$$$$CC77777777CCCCCC7777777777777777777777777777777777777777777777777777????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??777777????????????????????????77777777777777777777CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC7777777777777777777777777777??77777777777777CCCCCCCCCCCCCC$$$$$$CC77777777CCCCCC7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777??????????????
????????????????????????????????????????????????????????>>>>>>>>>>>>>>??>>>>??77777777??????????????????????7777??7777777777777777777777CCCCCCCC7777CCCCCCCCCCCCCCCCCC7777777777CCCC7777777777777777777777777777??????????777777777777CCCCCCCCCCCCCCCC$$CCCC777777CCCCCCCC777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777????????????

Зроблено за допомогою програми Magic ASCII Studio 2 By XoYo Software.


  

Copyright © MustLive 1999-2015. © Base Point 1999-2015. All rights reserved.